مراحل MI

به طور کلاسیک عضله قلب پس از MI به ۳ ناحیه تقسیم میشود:

الف- ناحیه نکروزه: به طور کامل مرگ سلولی و جریان الکتریکی از این ناحیه دور میشود که به صورت یک موج Q بزرگ مشاهده می شود  Q pathologic عرض بیشتر از ۰/۰۴ عمق بیشتر از ۱/۴ موج R .

ب- ناحیه صدمه: این قسمت دچار هایپوکسی میباشد و در صورت عدم درمان به موقع به ناحیه نکروزه اضافه می شود که به صورت تغییرات قطعه ST در نوار قلب مشاهده می شود.

ج- ناحیه ایسکمیک: حاشیه ای ترین ناحیه سکته قلبی که در نوار قلب به صورت معکوس شدن یا صاف شدن موج T می باشد.

بنابر این در MI  ؛ سه تغییر انتظار داریم:

۱- وجود Q pathologic

۲- تغییرات قطعه ST

۳- صاف یا معکوس شدن موج T

📉📈چگونه محل MI را از روی نوار قلب تشخیص دهیم؟

👈اگر تغییرات بالا در لید های ۲ ، ۳ , AVF باشد MI تحتانی رخ داده است.
👈اگر تغییرات در لیدهای ۱ و AVL باشد MI جانبی فوقانی رخ داده است.
👈اگر در V5 و V6 باشد جانبی تحتانی است.
👈اگر در V1 و V2 باشد MI سپتال رخ داده است.
👈اگر V3 و V4 باشد MI قدامی رخ داده است.
👈معمولا V1 و V4 نشاندهنده MI قدامی دیواره ای میباشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Post